അപരനാമങ്ങൾ - 004

Share it:
നന്നായി പഠിക്കാം | പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി ചോദ്യങ്ങൾ | കേരളാ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പി.എസ്.സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ | പഴയ പി.എസ്.സി പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ |
---------------------------------------------------------------------------------
സിംഹങ്ങൾ 
---------------------------------------------------------------------------------

  • പഞ്ചാബ്‌ സിംഹം :- ലാലാ ലജ്പത് റായ് 
  • മറാത്ത സിംഹം :- ബാലഗംഗാധര തിലക് 
  • മൈസൂർ സിംഹം :- ടിപ്പു സുൽത്താൻ 
  • കശ്മീർ സിംഹം :- ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള 
  • കേരള സിംഹം :- കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ 
  • ഇന്ത്യൻ സിംഹം :-  ബാലഗംഗാധര തിലക് 

കേരളാ പി.എസ്.സി ഹെൽപർ പൊതുവിജ്ഞാനം by Email
Share it:

അപരനാമങ്ങൾ

Post A Comment:

0 comments: