കളിവാക്കുകൾ

Sorts Terms in PSC Examination,LDC Exam Special Questions,LDC Questions,PSC LDC Questions,kerala psc LDC Questions,LDC Expected Questions,psc LDC Expected Questions,keralapsc LDC Expected Questions,ldc Previous Questions,psc dc Previous Questions,kerala dc Previous Questions,ldc 2013 questions,LDC Study materials,LDC free Study materials,LDC Study materials download, LDC free Study materials download,
Share it:
Football (ഫുട്ബാൾ)
Kickoff (കിക്കോഫ്‌ )
Corner Kick (കോർണർ കിക്ക്)
Penalty Kick (പേനാലിറ്റി കിക്ക് )
Free Kick (ഫ്രീ കിക്ക് )
Scissor Cut (സിസർ കട്ട്‌ )
Scorpion Cut/Scorpion Save (സ്കോർപിയൻ കട്ട്‌ / സ്കോർപിയൻ സേവ്)
Off Side (ഓഫ്‌ സൈഡ് )
Golden Goal (സുവർണ പന്ത് )


Volleyball (വോളിബോൾ)
Smash (സ്മാഷ് )
Libero (ലിബറോ)
Block (ബ്ലോക്ക്‌ )
Serve (സെർവ് )
Cross (ക്രോസ് )

Swimming (നീന്തൽ)
Free Style (ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ )
Butterfly (ബട്ടർഫ്ലൈ )
Backstroke (ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് )
Breaststroke (ബ്രീസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് )

Hockey (ഹോക്കി)
Stick (സ്റ്റിക്ക് ) 
Flick (ഫ്ലിക്ക് )
Offside (ഓഫ്‌ സൈഡ്)
Scoop (സ്കൂപ്പ്) 

Boxing (ബോക്സിംങ്)
Bleeder (ബ്ലീഡർ)
Blocking (ബ്ലോക്കിംഗ്)
Bout (ബൌട്ട്)
Cut Man (കട്ട്‌ മാൻ)
Footwork (ഫൂട്ട് വർക്ക്‌ ) 
Punch (പന്ജ്)


Badminton (ബാഡ്മിൻറ്റൻ) 
Backcourt (ബാക്ക് കോർട്ട് )
Base position (ബേസ് പൊസിഷൻ )
Baseline ( ബേസ് ലൈൻ)
Backhand (ബാക്ക് ഹാൻഡ്‌)
Doubles (ഡബിൾസ് )
Hairpin net shot (ഹെയർപിൻ നെറ്റ് ഷോട്ട്)  
High clear (ഹൈ ക്ലിയർ)
Shattil (ഷട്ടിൽ )
Share it:

General Knowledge

LDC Exam Special

Sports Quiz

Post A Comment:

0 comments: