കളിവാക്കുകൾ

Share it:

ഫുട്ബാൾ

 1. കിക്കോഫ്‌ 
 2. കോർണർ കിക്ക്
 3. പേനാലിറ്റി കിക്ക് 
 4. ഫ്രീ കിക്ക് 
 5. സിസർ കട്ട്‌ 
 6. സ്കോർപിയൻ കട്ട്‌ / സ്കോർപിയൻ സേവ്
 7. ഓഫ്‌ സൈഡ് 
 8. സുവർണ പന്ത് Volleyball (വോളിബോൾ

 1. സ്മാഷ് 
 2. ലിബറോ
 3. ബ്ലോക്ക്‌ 
 4. സെർവ് 
 5. ക്രോസ് 

Swimming (നീന്തൽ

 1. ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ 
 2. ബട്ടർഫ്ലൈ 
 3. ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് 
 4. ബ്രീസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് 

ഹോക്കി

 1. സ്റ്റിക്ക്  
 2. ഫ്ലിക്ക് 
 3. ഓഫ്‌ സൈഡ്
 4. സ്കൂപ്പ്

ബോക്സിംങ്

 1. ബ്ലീഡർ
 2. ബ്ലോക്കിംഗ്
 3. ബൌട്ട്
 4. കട്ട്‌ മാൻ
 5. ഫൂട്ട് വർക്ക്‌ 
 6. പന്ജ്

ബാഡ്മിൻറ്റൻ

 1. ബാക്ക് കോർട്ട് 
 2. ബേസ് പൊസിഷൻ 
 3. ബേസ് ലൈൻ
 4. ബാക്ക് ഹാൻഡ്‌
 5. ഡബിൾസ് 
 6. ഹെയർപിൻ നെറ്റ് ഷോട്ട്
 7. ഹൈ ക്ലിയർ
 8. ഷട്ടിൽ


കേരളാ പി.എസ്.സി ഹെൽപർ പൊതുവിജ്ഞാനം by Email
Share it:

കളിവാക്കുകൾ

Post A Comment:

0 comments: