മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം

Share it:
Keralapschelper.com is presenting given below is the main points related with the Mathrubhumi Literary Award which is an important topic under general awareness, regarding Fact About Kerala. It is important for any well educated and aware individual of the country to know the names of all previous President of India. We recommend you to bookmark this page and come back often to it, to ensure they remain in in your memory.

മലയാളത്തിലെ വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാരെ ആദരിക്കാൻ 2000 ൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ  സാഹിത്യ പുരസ്കാരമാണ് മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം . കേരളത്തിലെ മാധ്യമ സ്ഥാപനമായ മാതൃഭൂമിയാണ് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.
ആദ്യ ജേതാവ് തിക്കോടിയനും നിലവിലെ ജേതാവ് സച്ചിദാനന്ദനുമാണ്.

YEAR RECIPIENT
2002 തിക്കോടിയൻ
2003 എം.വി.ദേവൻ
2004 പാലാ നാരായണൻ നായർ
2005 ഒ.വി.വിജയൻ
2006 എം.ടി.മാധവൻ നായർ
2007 എം.മുകുന്ദൻ
2008 അക്കിത്തം 
2009 വി.വി.അയ്യപ്പൻ (കോവിലൻ)
2010 വിഷ്‌ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരി
2011 സുകുമാർ അഴിക്കോട്
2012 എം.ലീലാവതി
2013 പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള
2014 സുഗതകുമാരി
2015 ടി.പദ്മനാഭൻ
2016 സി.രാധാകൃഷ്ണൻ
2017 എം.കെ.സാനു
2018 എൻ.എസ്.മാധവൻ
2019 യു.എ.ഖാദർ
2020 സച്ചിദാനന്ദൻ
Share it:

Award

General Knowledge

Post A Comment: