Renaissance in Kerala | PSC Renaissance in Kerala | Kerala PSC Renaissance in Kerala | Renaissance in Kerala study Notes |Renaissance in Kerala Questions | Renaissance in Kerala Important Questions |
----------------------------------------1. ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ്‌ (Chavara Kuryakos Eliyaas) animated-update-image-0026
2.വൈകുണ്ഠ സ്വാമികള്‍  (Vaikunda Swamikal) - 1 animated-update-image-0026
3. വൈകുണ്ഠ സ്വാമികള്‍  (Vaikunda Swamikal) - 2 animated-update-image-0026
4. വൈകുണ്ഠ സ്വാമികള്‍  (Vaikunda Swamikal) - 3 animated-update-image-0026
3.തൈക്കാട് അയ്യ  (Thiakkad Ayya)
4.ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി (Brahmananda Shivayogi)  
5.ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ (Chattambi Swamikal)
6.ശ്രീ നാരായണ ഗുരു  (Sree Narayan Guru)
7 .അയ്യങ്കാളി (Ayyankali)
8. വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാട് (V.T.Bhattathirippad)
9.
കെ.പി.കറുപ്പൻ (K.P.Karuppan)
10. വാഗ്ഭടാനന്ദൻ (Vagbhatanandan)
11. സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ (Sahodaran Ayyappan) 

12. മന്നത്ത് പദ്മനാഭൻ (Mannath Padmanabhan) 
13. വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി (Vakkaom Abdul Khadar Maulavi) animated-new-image-0070
14. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള (Swadeshabhimani Ramakrishna Pillai) animated-new-image-0070
15. കെ.കേളപ്പൻ (K.Kelappan) animated-new-image-0070
16. എ.കെ.ഗോപാലൻ  (A.K.Gopalan) animated-new-image-0070
17. നടരാജ ഗുരു 
18. പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ Published Soon...
19. ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ Published Soon...
20. ടി.കെ.മാധവൻ Published Soon...
21. ഡോ.പൽപ്പു Published Soon...
22. സി.കൃഷ്ണൻ Published Soon...
23. ടി.ആർ.കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ Published Soon...
24. സി.വി.കുഞ്ഞുരാമൻ Published Soon...

>>>Famous Works of Reform Leaders New

51. Renaissance in Kerala Questions - 1
52. Renaissance in Kerala Questions - 2
53. Renaissance in Kerala Questions - 3 
54. Renaissance in Kerala Questions - 4
55. Renaissance in Kerala Questions - 5 
56. Renaissance in Kerala Questions - 6
57. Renaissance in Kerala Questions - 7
58. Renaissance in Kerala Questions - 8
59. Renaissance in Kerala Questions - 9
60. Renaissance in Kerala Questions - 10
61. Renaissance in Kerala Questions - 11 
62. Renaissance in Kerala Questions - 12
63. Renaissance in Kerala Questions - 13 
64. Renaissance in Kerala Questions - 14 
65. Renaissance in Kerala Questions - 15 
66. Renaissance in Kerala Questions (Mal) - 16
67. Renaissance in Kerala Questions (Mal) - 17 
68. Renaissance in Kerala Questions - 18 New
69. Renaissance in Kerala Questions - 19 New
70. Renaissance in Kerala Questions - 20 New
71. Renaissance in Kerala Questions - 21 New
72. Renaissance in Kerala Questions - 22 New
73. Renaissance in Kerala Questions - 23 New
74. Renaissance in Kerala Questions - 24 New
75. Renaissance in Kerala Questions - 25 New
76. Renaissance in Kerala Questions - 26 New
77. Renaissance in Kerala Questions - 27 New
78. Renaissance in Kerala Questions - 28 New
79. Renaissance in Kerala Questions - 29 New
80. Renaissance in Kerala Questions - 30 New
81. Renaissance in Kerala Questions - 31 New
82. Renaissance in Kerala Questions - 32 New  
83. Renaissance in Kerala Questions - 33
80. Renaissance in Kerala Questions - 34      
Hall Ticket availability KPSC HT To 537252
(from any mobile)
To know Barcode KPSC BC CategoryCode To 537252
(from the mobile no. which was given in the application of the Category)
More options of KPSC SMS Services KPSC HLP To 537252
(from any mobile
 
Top