സമ്പദ് ഘടനയുടെ നട്ടെല്ല്


1.ഇന്ത്യൻ നാണ്യ നയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ?
ഉത്തരം :- വർഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം 
2. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മ്യുചൽ ഫണ്ട്‌ ?
ഉത്തരം :- യു.ടി.ഐ (1964)
3.ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ സ്ഥാപിച്ച വർഷം?
ഉത്തരം :-  1955
4.അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ? ഉത്തരം :- റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 
5.ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വ്യവസായം ?
ഉത്തരം :-  പരുത്തി വ്യവസായം 
6.നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക്‌ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?
ഉത്തരം :- ദലാൽ സ്ട്രീറ്റ് , മുംബൈ 
7.സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കയറ്റുമതി സംസ്കരണ മേഖല ?
ഉത്തരം :-  സൂററ്റ്
8.പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് അവസാനമായി അനുമതി നല്കുന്നത് ? ഉത്തരം :- നാഷണൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കൌണ്‍സിൽ 
9.ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആയി അറിയപ്പെടുന്നത് ?
ഉത്തരം :-  ആഡംസ്മിത്ത്
10.പന്ത്രണ്ടാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ?
ഉത്തരം :-  ഡോ .സി.രംഗരാജൻ      

    Subscribe to PSC Helper GK by Email

    Comments

    Popular Posts

    About This Site

    KERALAPSCHELPER.com is an exclusive and useful site for all job seekers in Kerala and India. This site includes various types of Kerala PSC Previous, Kerala PSC Old questions with answers, Kerala PSC Model and Sample question papers and answers, Kerala PSC Malayalam Questions, Kerala PSC Examination Syllabus, Kerala PSC Rank Lists, Kerala PSC latest Notifications and Kerala PSC General Knowledge (gk) questions ,Kerala PSC maths and mental ability questions , Kerala PSC examination expected questions, Kerala PSC examination current affairs questions,Kerala PSC hall tickets,Kerala PSC interview and practical schedule details and many many more. This site provide also provide various govt jobs information all around the country. Also provide previous and model Bank Test questions with answers and IBPS CWE Bank Test Model Questions.TET questions and model etc.. Use it as a complete online study material.