Join Our Newsletter

Get Free Updates On New Notifications and GK&CA

Monday, 24 June 2013

DYNASTIES AND FOUNDERS

DYNASTIES FOUNDERS
Maurya Dynasty Chandragupta Maurya
Gupta Dynasty Maharaja Sri Gupta
Sunga DynastyPusyamitra Sunga
Kanva DynastyVasudeva Kanvan
Kushana DynastyKadphises
Chalukya DynastyJayasimha
Sathavahana DynastySimukhan
Rastrakuda DynastyDanti Durgan
Chola DynastyVijayalaya
Chera DynastyUthiyan Cheralathan
-->
-->
-->
Pushyabhuti DynastyHarsha Vardhana
Prathihara DynastyBhojan
Vardhana DynastyPushyabhuthi
Pallava DynastySimha Vishnu
Sur DynastySher Shah Suri
Pala DynastyGopala
Bahmini DynastyHassan
Vijaynagar DynastyHarihara and Bukka
Maratha DynastyShivaji
Slave DynastyQutubbdin Aibek
Khilji DynastyJalaluddin Khilji
Tughlaq DynastyGhiassudin Tughlaq
Sayyid DynastyKhizr Khan
Lodi DynastyBahlul Lodi
Mughal DynastyBabur

FREE E-Mail Alert

POPULER