ഇന്നലെ മുതൽ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായ തടസത്തിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
Latest Updates :

SENIOR LECTURER IN OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY : 374/2011


CATEGORY NUMBER : 374/2011
NAME OF POST : SENIOR LECTURER IN OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
DEPARTMENT : THE MEDICAL EDUCATION  DEPARTMENT
MODE OF SELECTION : STATE
Ranked List is brought into force with effect from : 19-2-2013


-->


0 comments:

Post a Comment