ഇന്നലെ മുതൽ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായ തടസത്തിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
Latest Updates :

RESERVE CONDUCTOR Mark

-->

CATEGORY NO:- 467/2010
NAME OF POST :- RESERVE CONDUCTOR 
DEPARTMENT :- KERALA STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION (KSRTC)
EXAMINATION DATE :-  12.05.2012 TO 09.06.2012
GAZETTED DATE : 31.12.2010

Check Mark scored by You in Reserve Conductor Examination. Rank List will be announced soon...


-->

0 comments:

Post a Comment